25.1.2017

Prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihanke etenee – nyt avustusta sai viisi uutta toimijaa

Sairaalaklovnit ry:n klovneja. Kuva Liisa Karling.

Taiteen edistämiskeskus on jakanut toista kertaa kärkihankeavustuksia prosenttiperiaatteen laajentamiseksi sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Tavoitteena on vakiinnuttaa taide- ja kulttuuripalvelut osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Kärkihankkeelle on varattu yhteensä kahden miljoonan euron rahoitus kolmivuotiskaudelle 2016–18. Kärkihankkeen toisella avustuskierroksella tukea sai viisi toimijaa: Sairaalaklovnit ry (90 000 euroa), Tampereen kaupunki (100 000 euroa), Etelä-Savon maakuntaliitto (80 000 euroa), Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö (50 000 euroa) ja Amusa Suomi Oy (80 000 euroa).

 Sairaalaklovnit ry kehittää Läsnäoloklovneria-työmuotoa ja juurruttaa sitä osaksi lasten leikkaustoimintaa yliopistollisissa sairaaloissa. Toiminta vapauttaa hoitohenkilökunnan resurssit varsinaiseen hoitotyöhön, kun klovni huolehtii lapsen ja perheen emotionaalisesta ja toimenpiteeseen valmistavasta osuudesta. Toimenpiteet nopeutuvat, koska lapset ovat paremmin valmistautuneita tilanteeseen. Muun muassa pelkotilojen aiheuttamat viivästykset vähenevät. Toimenpiteistä palautuminen on nopeampaa, koska työmuoto mahdollistaa esilääkityksen vähentämisen. Tilanteet koetaan miellyttävämpinä, ja koettu kivun määrä pienempänä.

Tampereen kaupunki kehittää yhteistyömallia kunnan, kolmannen sektorin, asiakkaan ja maakunnan välille, ja malli tarjotaan valtakunnallisesti hyödynnettäväksi. Hankkeessa tehdään kustannuslaskentaa ja niiden vaikutusten arviointia. Tavoitteena on esittää ja tehdä ehdotuksia siitä, kuinka kulttuuritoiminta voidaan ottaa osaksi keskeisiä palvelun tuottamista ohjaavia asiakirjoja, kuten alan suosituksia, sopimuksia ja palvelu- ja hoitosuunnitelmia. Lisäksi tavoitteena on lisätä taiteen ja kulttuurin käyttöä sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä suunnitella joustavia yhteistyömalleja eri toimijoiden ja asiakasohjauksen kanssa.

Etelä-Savon maakuntaliitto edistää kulttuurista hyvinvointityötä. Hanke nivoutuu osaksi maakuntastrategia- ja ohjelmatyötä, jossa taide ja kulttuuri saavat tunnustetun aseman maakunnan strategisessa suunnittelussa ja ohjelmallisessa kehittämisessä. Sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi kulttuurin liityntäpinnat myös maakunnan muihin tehtäviin, kuten alue- ja elinkeinoelämän kehitykseen, ovat hankkeessa mukana.  Hankkeessa toteutetaan ArtEssote-pilotti, jonka tavoitteena on luoda toimintamalli talvipuutarhan kehittämiseksi tapahtuma-areenaksi keskussairaalaympäristössä.

 Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö pyrkii juurruttamaan taiteen hyvinvointivaikutukset osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon monisairaiden ja sosiaalisesti moniongelmaisten asiakkaiden arkea. Hanke rakentaa uudenlaista hoitokulttuuria, ja pyrkii systemaattiseen ja pitkäjänteiseen taide- ja kulttuuritoimintaan. Taiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden kanssa yhdessä toteutettava taidetoiminta juurtuu osaksi Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön ja sen tytäryhtiö Hoivan sosiaali- ja terveyspalveluja.  Hankkeessa taiteilijat ja Helsingin Diakonissalaitoksen työntekijät tekevät pitkäjänteistä yhteistyötä luodakseen toimialarajat rikkovia toimintamalleja taiteen käytöstä terveyden- ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä haastavat toimintaan uusia, erilaisia toimijoita. Tavoitteena on, että yksiköt itse – palvelunkäyttäjät ja niiden henkilökunta yhdessä ottavat asian omakseen. Hankkeessa ovat mukana Suomen Kansallisteatterin Kiertuenäyttämö ja Todellisuuden tutkimuskeskus.

 Amusa Suomi Oy:n tavoitteena on kasvattaa liiketoimintaa taide-ja kulttuuripalveluiden tarjoajien ja sosiaali- ja terveyshuollon välillä. Hankkeessa kehitetään myös taiteilijoiden palveluiden tuotteistamista ja jakelua tukevaa sähköistä tuotteistuspalvelua. Hankkeella tuotetaan tietoa taiteen ja kulttuurin palveluja tarjoaville sosiaali-ja terveyshuollon organisaatioissa toimivien ostomahdollisuuksista ja ostoihin liittyvistä käytännöistä. Pohjana toimii Taiteen edistämisen yhdistys Myrskynsilmä ry:n tuottama ja kuratoima taidetarjonta ja lisänä tarjotaan Pro soveltavan taiteen tila ry:n kautta saatavia taiteilijoiden palveluita ja arviointiosaamista. Hanke toimii yhteistyössä Pro Soveltavan taiteen tila ryn kanssa, joka vastaa taiteilijoiden sparrauksesta ja mentoroinnista sekä laadun arvioinnista.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone